வணக்கம்!

தமிழ்.ஆர்க், எனும் இந்த வலைத்தளம். தமிழ் சார்ந்த விடையங்களை ஆய்ந்தறிந்து ஆவனப்படுத்தும் எங்களது ஒரு முயற்சியே. இத்தளம் எங்களின் சமூக பொறுப்பு முயற்சியான (CSR), ஆனந்த் அறக்கட்டளை மூலம் இயக்கப்படுகிறது.

வெல்க தமிழ்!

தினம் ஒரு குறள்

பொருள். குடியியல் - சான்றாண்மை.

984.
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை
சொல்லா நலத்தது சால்பு.

Translation: The type of 'penitence' is virtuous good that nothing slays; To speak no ill of other men is perfect virtue's praise.

Explanation: Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others' faults.

விளம்பரம்

Thamizh.org