கன்னி (சோதிடம்)

Thamizh • By கிருபா. சரவணன் • Posted on 30 Nov, -0001

கன்னி (♍ ) என்பது கன்னி விண்மீன் தொகுப்பில் இருந்து தோற்றுவிக்கப்பட்ட இராசி மண்டலத்தின் ஆறாவது சோதிட இராசியாகும். மேற்கத்திய சோதிடத்தில் சூரியன் நிலநடுக்கோட்டை கடந்து செல்லும் காலத்தின் அச்சு சுழற்ச்சியின் விளைவாக விண்மீன் தொகுப்புடன் இந்த இராசி வரிசைப்படுத்தப்படவில்லை. சோதிடத்தில், கன்னி ஒரு "பெண்ணியல்பான" எதிர்மறை (உள்முகச்சிந்தனை) இராசியாகக் கருதப்படுகிறது. இது பூமி இராசியாகவும் மேலும் நான்கு மாறக்கூடிய இராசிகளில் ஒன்றாகவும் கருதப்படுகிறது. கன்னியானது வழக்கமாக புதன் கிரகத்தால் ஆளப்படுகிறது, ஆனால் சில நவீன சோதிடர்களால் சீரிஸ் மற்றும் பல்வேறு பிற கிரகங்களும் கன்னியை ஆளுவதாக கூறப்பட்டுள்ளது.இராசி மண்டலத்தின் ஆறாவது இராசியாக இருப்பதால், சோதிடத்தின் ஆறாவது வீட்டுடன் கன்னி தொடர்புடையதாகக் கருதப்படுகிறது. கன்னி (இராசியின் குறியீடு: ♍, சமஸ்கிருதம்: கன்னி) என்பது கன்னிப்பெண் என்ற பொருள் கொண்டு 12 இராசிகளில் ஆறாவது இராசியாக கருதப்படுகிறது. இது விண்ணின் 150 முதல் 180 பாகைகளை குறிக்கும் (150°≤ λ <180º). சூரியன் இந்த இராசியில் இருக்கும்போது பிறந்தவர்கள் கன்னி இராசியில் பிறந்தவர்கள் எனக் கருதப்பட்டனர். வெப்பமண்டல இராசி மண்டலத்தின் கீழ், சூரியன் கன்னியில் தோராயமாய் ஆகஸ்ட் 23 முதல் செப்டம்பர் 22 வரை இருக்கும், வரையறையின் படி, இலையுதிர் புள்ளியின் போது இயக்கத்தில் இருந்து விலகும். மீன்வழி இராசிமண்டலத்தின் கீழ், தற்போது இது தோராயமாக செப்டம்பர் 17 முதல் அக்டோபர் 17 வரை இருக்கும். இந்து சோதிடத்தில் கன்னியின் சமஸ்கிருதப் பெயர் கன்யா (பெண்) என்பதாகும்.
எழுதியவர்
எழுத்தாளர்

கிருபா. சரவணன்

கணினிப் பொறியாளரான கிருபா. சரவணன், இணையத்தில் நல்ல பல கட்டுரைகளையும், கவிதைகளையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

You May Also Like